Konkurs „Nie piersią, ale Z PIERSI. To brzmi dumnie!”

Udało mi się zdobyć dla Was wspaniałą nagrodę od firmy Canpol Babies. Jest nią zestaw składający się z ręcznego laktatora, wkładek laktacyjnych i podkładów poporodowych. Przydatne, jeśli Wy (lub ktoś z Waszej rodziny nawet) macie w planach karmienie piersią/aktualnie karmicie piersią/musicie odciągać pokarm* (* – niepotrzebne skreślić).

A jeśli dodatkowo dopiero spodziewacie się u  maluszka, to i podkłady się przydadzą 🙂 Bardzo 🙂

plakatnowy

Zasady konkursu:

Nie każdej Mamie dana jest możliwość karmienia piersią. Są matki (a wśród nich ja) które, choćby chciały, to nie mogą. Wiele z nich podłamuje się w momencie, gdy okazuje się, że nie może doświadczyć tego aspektu macierzyństwa – musi odciągać pokarm i podawać go inną drogą. Wiem po sobie, że bardzo potrzebne jest wtedy wsparcie bliskich osób, które podbudują ją na tyle, by pokarm nie zanikał ze stresu.

Zadanie konkursowe polega na tym, aby postawić się ciele tego najważniejszego: dziecka, którego mama ma właśnie problem z karmieniem bezpośrednio z piersi. Stawiamy się w sytuacji tego maluszka, zależy nam na tym, żeby mama była szczęśliwa. Jakich słów użyłabyś/użyłbyś, by podnieść swoją mamę na duchu?

Będzie mi bardzo miło, jeśli przy okazji polubisz na Facebooku fanpage LOGOmamy i sponsora nagrody – firmy Canpol Babies i udostępnisz (bezpośrednio z mojego fanpage’a lub z bloga link do konkursu). Nie jest to jednak warunek konieczny 😉

 

Zasady znacie, ale zapoznajcie się jeszcze z Regulaminem:
Regulamin konkursu „Nie piersią, ale Z PIERSI. To brzmi dumnie”:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem http://logomama.pl (zwany dalej: „Blogiem”).

2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i członkowie rodziny Organizatora lub Sponsora nagrody.

5. Konkurs trwa od 9.04.2015 r. do 30.04.2015 r., do godziny 23:59.

§ 2. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest właściciel bloga LOGOmama.pl

2. Sponsorem nagrody w konkursie jest firma Canpol Sp. z o.o. SKA (dawniej Canpol Sp. z o.o ) z siedzibą w Warszawie; ul. Puławska 430; 02-884 Warszawa; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000452771, o numerze rejestrowym GIOŚ: E0003122W, i numerze NIP NIP: 118-00-28-608, posiadająca kapitał zakładowy wynoszący 10.801.869,00 pln w całości opłacony, zwana dalej Sponsorem

§ 3. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs odbywa się na blogu LOGOmama.pl
2. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie w imieniu dziecka krótkiego listu skierowanego do matki, w którym zawarte by były słowa pocieszenia dla niej, przygnębionej z powodu tego, że nie może karmić piersią.
3. Mile widziane będzie polubienie w serwisie Facebook profilu Sponsora oraz Organizatora, a także udostępnienie linka do konkursu (bezpośrednio z bloga lub ze strony Organizatora w serwisie Facebook).
3. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez dodanie komentarza na blogu, pod wpisem konkursowym.
4. Każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz.
5. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie http://logomama.pl

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z:
– laktatora „Basic”
– wkładek laktacyjnych
– podkładów poporodowych

§ 5. Zasady przyznawana nagród

1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator wybierze jedną, w subiektywnej ocenie – najciekawszą – odpowiedź i ją nagrodzi. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi nie później niż do 05.05.2014r. Dnia 06.05.2015r. Organizator zamieści na blogu osobny wpis, w którym przedstawi wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji, podając nagrodzoną odpowiedź i użyty przez Zwycięzcę podpis.

3. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca ma obowiązek podania Organizatorowi danych teleadresowych (adres, imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu). Jeśli do dnia 10.05.2015r. do godziny 23:59 do Organizatora (na adres logomama@logomama.pl) nie wpłynie mail z w/w danymi, zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca, który będzie poinformowany o tym fakcie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

§ 6. Postanowienia dotyczące nagród

1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny; Zwycięzca nie może też przenieść praw do niej na osoby trzecie.

3. Wysyłka nagród przez Sponsora jest możliwa wyłącznie na terenie RP.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach konkursu jest Organizator oraz Sponsor. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm).

2. Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację swojego Nicku oraz napisanego listu na blogu Organizatora

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać bezpośrednio do Organizatora na adres mailowy: logomama@logomama.pl

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do niezamieszczania w komentarzach treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
4. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

13,429 total views, 1 views today

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge